از آنجا که رسالت اصلی دانشگاه، آموزش دانشجویان و شکوفا نمودن استعداد های ایشان است و انجام این مهم ارتباط نزدیک با نحوه زندگی و فعالیت های اجتماعی و معیشتی آنان دارد، مدیریت امور دانشجویی، با فراهم ساختن زمینه مناسب و مساعد جهت تأمین رفاه دانشجویان در راستای تحقق اهداف آموزش عالی کشور، گام برمی دارد.

از جمله وظایف مدیریت امور دانشجویی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • مدیریت و ساماندهی امور رفاهی دانشجویان بر اساس سیاست های مصوب معاونت دانشجویی
  • نظارت بر حسن اجرای قراردادهای رفاهی دانشجویی
  • برنامه ریزی، نظارت و هدایت فرآیند ثبت نام و پرداخت وام ها و حق الزحمه کار دانشجویی
  • برنامه ریزی، نظارت و مدیریت فرآیند طبخ و توزیع غذای دانشجویی
  • مدیریت خوابگاه های دانشجویی و نظارت بر حسن اداره آنها

اطلاعیه ها (بایگانی)