هنگامي كه رهبر فرزانۀ انقلاب در بهمن ماه 1387 سياست هاي كلّي برنامۀ پنجم توسعه را در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله ابلاغ نمودند، دو نكتۀ مهم و البته قابل انتظار در ابلاغيۀ ايشان به چشم مي خورد. اول اينكه در فصل بندي هاي اين ابلاغيه، امور فرهنگي، اولين فصل سياست هاي كلّي برنامۀ پنجم را به خود اختصاص داده است. اين مهم مي تواند اين گونه تفسير شود كه مسائل فرهنگي از اولويت هاي جدّي كشور است. دوّم اينكه در فصل مربوط به امور فرهنگي، نكات مهم و ارزش مندي وجود دارد كه عبارتند از:

  • تكميل و اجراي مهندسي فرهنگي كشور و تهيه پيوست هاي فرهنگي براي طرح هاي مهم، زنده و نمايان نگه داشتن انديشۀ ديني و سياسي حضرت امام خميني ـ رحمت الله تعالي عليه و برجسته كردن نقش آن، به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياست گذاري ها و برنامه ريزيها.
  • تقويت قانون گرايي، انضباط اجتماعي، وجدان كاري، خودباوري، روحيۀ كار جمعي، ابتكار، درست كاري، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاي كيفيّت در توليد .
  • مقابله با جريانات انحرافي در حوزۀ دين و زدودن خرافات و موهومات.
  • استفادۀ بهينه از فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي تحقق اهداف فرهنگي نظام
  • ايجاد درك مشترك از چشم انداز بيست ساله و تقويّت باور و عزم ملّي براي تحقّق آن

اطلاعیه ها (بایگانی)